Số An Sinh Xã Hội Mỹ là gì? - EU Immi

Số An Sinh Xã Hội Mỹ là gì?

Là một thường trú nhân, quý vị hội đủ điều kiện nhận Số An Sinh Xã Hội, đây là số do chính phủ Hoa Kỳ cấp cho quý vị. Số này giúp chính quyền theo dõi thu nhập của quý vị và các trợ cấp quý vị có thể được hưởng. Số An Sinh Xã Hội cũng được các tổ chức tài chính và những cơ quan khác, như trường học, sử dụng để nhận dạng quý vị. Quý vị có thể phải cung cấp Số An Sinh Xã Hội khi thuê căn hộ hoặc mua nhà. 

An Sinh Xã Hội là chương trình của chính phủ Hoa Kỳ trợ cấp cho một số người lao động đã nghỉ hưu và gia đình của họ; một số người lao động khuyết tật và gia đình họ; và một số thân nhân của người lao động đã qua đời. Cơ quan chính phủ phụ trách chương trình An Sinh Xã Hội được gọi là Sở An Sinh Xã Hội (SSA). 

Tìm văn phòng An Sinh Xã Hội gần nơi ở của quý vị nhất bằng cách: 

● Xem trên trang web của SSA, www.socialsecurity.gov. Để đọc tiếng Tây Ban Nha, vui lòng truy cập www.segurosocial.gov/espanol. Trang web này còn có thông tin hạn chế bằng một số ngôn ngữ khác. 

● Gọi 1-800-772-1213 hoặc 1-800-325-0778 (dành cho người khiếm thính) từ 7 giờ sáng tới 7 giờ tối. Có cả dịch vụ thông dịch miễn phí. 

 

Quý vị không cần điền đơn xin hoặc đến văn phòng An Sinh Xã Hội để xin Số An Sinh Xã Hội nếu tất cả những điều kiện sau đây áp dụng cho quý vị: 

● Quý vị đã xin thẻ hoặc Số An Sinh Xã Hội khi làm đơn xin thị thực nhập cư; 

● Quý vị đã làm đơn xin thị thực nhập cư trong tháng 10 năm 2002 hoặc sau đó; và 

● Quý vị từ 18 tuổi trở lên khi tới Hoa Kỳ. 

Trong trường hợp này, thông tin cần thiết để cấp Số An Sinh Xã Hội cho quý vị đã được Bộ Ngoại Giao và Bộ An Ninh Nội Địa gửi tới Sở An Sinh Xã Hội (SSA). Sở An Sinh Xã Hội sẽ cấp cho quý vị Số An Sinh Xã Hội và gửi thẻ An Sinh Xã Hội của quý vị qua đường bưu chính tới cùng địa chỉ mà USCIS đã sử dụng để gửi thẻ Thường Trú Nhân cho quý vị. Quý vị sẽ nhận được thẻ An Sinh Xã Hội trong vòng ba tuần sau khi tới Hoa Kỳ. Nếu quý vị không nhận được thẻ của mình trong vòng ba tuần sau khi tới Hoa Kỳ, hãy liên lạc ngay với SSA. Hãy liên lạc ngay với SSA nếu quý vị thay đổi địa chỉ nhận thư sau khi quý vị tới nhưng trước khi quý vị nhận được thẻ An Sinh Xã Hội. 

Quý vị phải đến văn phòng An Sinh Xã Hội để xin Số An Sinh Xã Hội nếu có bất kỳ điều kiện nào sau đây áp dụng cho quý vị: 

● Quý vị đã không yêu cầu cấp Số An Sinh Xã Hội hoặc thẻ An Sinh Xã Hội khi xin thị thực nhập cư; 

● Quý vị đã nộp đơn xin thị thực nhập cư trước tháng 10 năm 2002; hoặc 

● Quý vị dưới 18 tuổi khi tới Hoa Kỳ. 

Một đại diện An Sinh Xã Hội sẽ giúp quý vị nộp đơn xin Số An Sinh Xã Hội. Mang theo giấy tờ sau đây khi quý vị tới văn phòng An Sinh Xã Hội để nộp đơn xin: 

● Giấy khai sinh hoặc những giấy tờ khác như hộ chiếu cho biết năm sinh và nơi sinh. 

● Giấy tờ cho biết tình trạng nhập cư, bao gồm cả giấy phép lao động tại Hoa Kỳ. Giấy tờ này có thể là Thẻ Thường Trú Nhân hoặc hộ chiếu có đóng dấu nhập cư hoặc nhãn thị thực. 

Sở An Sinh Xã Hội sẽ gửi cho quý vị Số An Sinh Xã Hội qua đường bưu điện. Quý vị sẽ nhận được thẻ An Sinh Xã Hội khoảng hai tuần sau khi Sở An Sinh Xã Hội nhận được đầy đủ các giấy tờ cần thiết cho đơn xin của quý vị. Nếu SSA cần xác minh bất kỳ tài liệu nào thì sẽ mất thêm thời gian để nhận Số An Sinh Xã Hội. 

Nếu Quý Vị Không Nói Được Tiếng Anh 

Văn phòng An Sinh Xã Hội có thể cung cấp thông dịch viên miễn phí để giúp quý vị nộp đơn xin Số An Sinh Xã Hội. Khi quý vị gọi cho văn phòng An Sinh Xã Hội, hãy nói với người trả lời điện thoại rằng quý vị không nói được tiếng Anh. Họ sẽ tìm thông dịch viên để giúp quý vị. Quý vị cũng có thể nhận được sự trợ giúp của thông dịch viên khi quý vị đến văn phòng An Sinh Xã Hội. 

Trang web của Sở An Sinh Xã Hội có những thông tin hữu ích cho những người mới tới Hoa Kỳ. Tại trang web này có phần “Other Languages” (Những ngôn ngữ khác) đưa thông tin về An Sinh Xã Hội bằng một số ngôn ngữ. Vui lòng truy cập www.socialsecurity.gov; đối với tiếng Tây Ban Nha, vui lòng truy cập www.segurosocial.gov/espanol

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!