Phỏng vấn EB-5 cần chuẩn bị gì? - EU Immi

Phỏng vấn EB-5 cần chuẩn bị gì?

Các tài liệu chính nào cần mang theo trong buổi phỏng vấn hồ sơ EB-5 của tôi?

Xin lưu ý rằng bạn phải mang tài liệu gốc đến cuộc phỏng vấn (không phải bản sao) và điều này áp dụng cho tất cả các tài liệu bao gồm báo cáo của cảnh sát, tài liệu dân sự.

Bạn cũng nên mang theo những tài liệu sau đây cho cuộc phỏng vấn:

 • Thư thỉnh nguyện đơn I-526 của bạn
 • Kế hoạch kinh doanh của dự án
 • Một bản sao đơn thỉnh nguyện I-526 đã được nộp
 • Tất cả các tài liệu gốc nộp cho NVC, bao gồm cả giấy khai sinh gốc, giấy chứng nhận kết hôn, v.v.
 • Báo cáo của ngân hàng cho thấy tiền đã được chuyển ra khỏi tài khoản ký quỹ – escrow cho dự án EB-5 hoặc bằng chứng khác (ví dụ: thư từ ngân hàng)
 • Thông tin được cung cấp bởi dự án trung tâm khu vực (chứng chỉ, K-1, cập nhật dự án)

Bạn nên chuẩn bị gì để thảo luận trong buổi phỏng vấn EB-5?

Người nộp đơn cần được chuẩn bị để thảo luận về những điều sau đây:

 • Tên và mô tả của doanh nghiệp thương mại mới mà họ đầu tư vào
 • Ngày có liên quan liên quan đến việc nộp đơn và phê duyệt đơn thỉnh cầu
 • Tình trạng hiện tại của dự án
 • Nguồn vốn đầu tư (tiền từ đâu đến)
 • Tài liệu các quỹ đã được phát hành từ ký quỹ
 • Bất kỳ câu trả lời cho bất kỳ câu hỏi bảo mật nào trong DS-250
 • Bất kỳ yếu tố nào có thể làm cho người nộp đơn không thể nhập cư


EU Immi tổng hợp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!