USCIS công bố ban hành mẫu đơn I-956 kèm theo các hướng dẫn - EU Immi

USCIS công bố ban hành mẫu đơn I-956 kèm theo các hướng dẫn

ĐƠN I-956 LÀ GÌ? VÌ SAO LẠI LIÊN QUAN ĐẾN NHÀ ĐẦU TƯ EB-5?
Mẫu I-956 là Đơn xin chỉ định Trung tâm vùng. Đây là yêu cầu bắt buộc đối với các tổ chức muốn được chỉ định làm trung tâm vùng và giới thiệu các dự án EB-5 ra thị trường. Sở di trú và nhập cư Hoa Kỳ (USCIS) đã xuất bản biểu mẫu này kèm theo các hướng dẫn vào ngày 13 tháng 5 năm 2022.

Quy trình xử lý Mẫu I-956
– Người đăng ký phải có địa chỉ Hoa Kỳ để nộp đơn này.
– Xử lý ban đầu – Sau khi được USCIS chấp nhận, đơn đăng ký sẽ được kiểm tra tính đầy đủ.
– Yêu cầu thêm thông tin – USCIS có thể yêu cầu cung cấp thêm thông tin hoặc bằng chứng để hỗ trợ đơn đăng ký, hoặc yêu cầu cung cấp bản gốc của bất kỳ bản sao nào đi kèm I-956.
– Yêu cầu Phỏng vấn – USCIS có thể yêu cầu người liên quan đến phỏng vấn dựa trên đơn I-956, sinh trắc học nhằm xác minh danh tính hoặc cập nhật lý lịch và kiểm tra bảo mật có thể cũng sẽ được yêu cầu
– Quyết định – USCIS xác định xem trung tâm vùng có đủ điều kiện để được chỉ định hay không, hoặc được sửa đổi đối với chỉ định đã được phê duyệt trước đó (tái chỉ định). Quyết định sẽ được thông báo bằng văn bản.

Chấp thuận – Nếu được chấp thuận, thông báo phê duyệt sẽ cung cấp thông tin về trách nhiệm và nghĩa vụ của trung tâm vùng, đồng thời liệt kê các bằng chứng cần đệ trình để hỗ trợ các hồ sơ EB-5 của các cá nhân nhà đầu tư lựa chọn trung tâm vùng đó, cũng như chi tiết về các yêu cầu báo cáo và giám sát đối với trung tâm vùng.

Từ chối – Thông báo từ chối sẽ mô tả các lý do từ chối và quyền của trung tâm vùng được khiếu nại lên Văn phòng Khiếu nại Hành chính như được quy định trong 8 CFR Phần 103.3.

Phí nộp đơn cho Mẫu I-956 là $17,795 và $85 phí dịch vụ sinh trắc học bắt buộc cho mỗi người có liên quan (nếu cần). Tuy nhiên, điều được quan tâm là thời gian xử lý Mẫu I-956 thì hiện tại chưa được xác định.
Không chỉ trung tâm vùng mới thành lập, tất cả các trung tâm vùng được chỉ định trước đây đều phải đăng ký lại bằng cách nộp Mẫu I-956 mới như nêu trên. Đây chính là điểm gây tranh cãi và dẫn đến vụ kiện của Liên minh Đầu tư EB-5 (EB5IC) thông qua Trung tâm vùng Behring, một trong các thành viên của mình, đệ đơn lên Tòa án Quận phía Bắc của California (Trường hợp 3: 22-cv-02487- JCS Behring Regional Center LLC v. Majorkas et al) vào ngày 26 tháng 4 năm 2022, yêu cầu tòa án dừng hướng dẫn của USCIS. Phiên tòa dự kiến sẽ xét xử vào ngày 5/11/2022, với phiên điều trần đầu tiên dự kiến vào tuần đầu tháng 6/2022.

I-956 liên quan gì đến nhà đầu tư EB-5?
Mặc dù đây là yêu cầu dành cho các trung tâm vùng, cá nhân nhà đầu tư muốn nhận thẻ xanh theo chương trình EB-5 cũng chịu tác động.
Theo quy định mới, các trung tâm vùng phải được chấp thuận với mẫu I-956 (được phê duyệt sau ngày 14 tháng 5 năm 2022), tiếp đó, nộp đơn đăng ký dự án và nhận số biên nhận của đơn đăng ký dự án. Lúc này nhà đầu tư cá nhân mới có thể nộp mẫu I-526, Đơn xin nhập cư của Doanh nhân nước ngoài, kèm theo số biên nhận của đơn đăng ký dự án, chính thức bắt đầu công cuộc chinh phục tấm thẻ xanh.

Do đó, mặc dù chương trình EB-5 trung tâm vùng đã chính thức được khởi động lại, các nhà đầu tư mới dù đã sẵn sàng vẫn phải chờ thêm vài tuần đến vài tháng để có thể nộp hồ sơ.

Nhà đầu tư đã nộp mẫu I-526 trước ngày 30 tháng 6 năm 2021 thì sao?
Điều may mắn là yêu cầu đăng ký lại trung tâm vùng theo mẫu I-956 không ảnh hưởng đến các hồ sơ EB-5 đang chờ xử lý trước ngày 15 tháng 3 năm 2022. Mặc dù trung tâm vùng đã được phê duyệt trước đó (liên quan đến đơn I-526 của nhà đầu tư) không còn được chỉ định, nhà đầu tư vẫn có thể thiết lập tính đủ điều kiện bằng cách chứng minh sự tuân thủ các yêu cầu hiện hành khác (chủ yếu là tiền đầu tư và tạo việc làm, bao gồm cả tạo việc làm gián tiếp như được quy định theo luật cũ).

USCIS đã tiếp tục xử lý đơn I-526 trung tâm vùng được nộp vào hoặc trước ngày 30 tháng 6 năm 2021 và sẽ xem xét các hồ sơ này theo các yêu cầu về tính đủ điều kiện được áp dụng TRƯỚC khi ban hành luật mới vào ngày 15 tháng 3 năm 2022.

error: Content is protected !!