Tổng quan các tỉnh bang tại Canada - EU Immi

Các tỉnh bang tại Canada

ALBERTA

 • Diện tích: 661.848 km²
 • Dân số: 4.427.286 người 
 • Thủ phủ: Edmonton
 • Thành phố lớn nhất: Calgary

BRITISH COLUMBIA

 • Diện tích: 944.735 km²
 • Dân số: 5.124.382 người
 • Thủ phủ: Victoria
 • Thành phố lớn nhất: Vancouver

MANITOBA

 • Diện tích: 649.950 km²
 • Dân số: 1.379.129 người 
 • Thủ phủ: Winnipeg
 • Thành phố lớn nhất: Winnipeg

NEW BRUNSWICK

 • Diện tích: 72.098 km²
 • Dân số: 780.036 người 
 • Thủ phủ: Moncton
 • Thành phố lớn nhất: Saint John 

NEWFOUNDLAND AND LABRADOR

 • Diện tích: 405.212 km²
 • Dân số: 520.796 người
 • Thủ phủ: St. John’s
 • Thành phố lớn nhất: St. John’s

NOVA SCOTIA

 • Diện tích: 55.283 km²
 • Dân số: 978.936 người
 • Thủ phủ: Halifax
 • Thành phố lớn nhất: Halifax

ONTARIO

 • Diện tích: 1.076.395 km²
 • Dân số: 14.748.434 người
 • Thủ phủ: Toronto
 • Thành phố lớn nhất: Toronto

PRINCE EDWARD ISLAND

 • Diện tích: 5.660 km²
 • Dân số: 158.361 người
 • Thủ phủ: Chartlottetown
 • Thành phố lớn nhất: Chartlottetown

QUEBEC

 • Diện tích: 1.542.056 km²
 • Dân số: 8.554.120 người
 • Thủ phủ: Quebec City
 • Thành phố lớn nhất: Montreal

SASKATCHEWAN

 • Diện tích: 651.900 km²
 • Dân số: 1.182.536 người
 • Thủ phủ: Regina
 • Thành phố lớn nhất: Saskatoon

NORTHWEST TERRITORIES

 • Diện tích: 1.346.106 km²
 • Dân số: 44.892 người 
 • Thủ phủ: Yellowknife
 • Thành phố lớn nhất: Yellowknife

YUKON

 • Diện tích: 482.443 km²
 • Dân số: 41.054 người
 • Thủ phủ: Whitehorse
 • Thành phố lớn nhất: Whitehorse

Tin tức Canada

error: Content is protected !!