Sau nhiều năm chờ đợi, USCIS cuối cùng cũng làm rõ các yêu cầu tái đầu tư vốn EB-5 - EU Immi

Sau nhiều năm chờ đợi, USCIS cuối cùng cũng làm rõ các yêu cầu tái đầu tư vốn EB-5

Vào ngày 24 tháng 7, USCIS đã ban hành bản phát thảo cập nhật chính sách USCIS Policy Manual để làm rõ các yêu cầu cho tái đầu tư (redeployment) vốn EB-5 và kể cả việc đầu tư dựa trên yêu cầu việc làm bao gồm:

1. Làm rõ các yêu cầu đầu tư nói chung, bao gồm cung cấp thuật ngữ mới liên quan đến việc đầu tư thông qua bất kỳ công cụ tài chính nào đáp ứng các yêu cầu hiện hành cũng như giải thích cách mua công cụ tài chính trên thị trường thứ cấp thường không đáp ứng các yêu cầu đó.

2. Làm rõ rằng vốn có thể được tiếp tục tái đầu tư vào bất kỳ hoạt động thương mại nào phù hợp với mục đích của doanh nghiệp thương mại mới (NCE) để tham gia vào hoạt động kinh doanh hợp pháp đang diễn ra. Việc làm rõ này nhằm giải quyết sự nhầm lẫn tiềm ẩn của các bên liên quan về thuật ngữ trước đây đối với “phạm vi” của các doanh nghiệp thương mại mới trong khi vẫn phù hợp với các điều kiện áp dụng.

3. Cung cấp rằng việc tái đầu tư phải trong cùng một doanh nghiệp thương mại mới (NCE)

4. Cung cấp rằng việc tái đầu tư phải nằm trong khu vực địa lý với trung tâm vùng, bao gồm mọi sửa đổi đối với khu vực địa lý của trung tâm vùng được phê duyệt trước khi tái đầu tư.

5. Giải thích rằng, dựa trên đánh giá nội bộ và phân tích các cấu trúc tái đầu tư vốn EB-5 điển hình, theo USICS thì 12 tháng là khoảng thời gian hợp lý để tiếp tục tái đầu tư vốn, nhưng sẽ xem xét bằng chứng cho thấy thời gian dài hơn là hợp lý.

Nhìn chung, bản cập nhật này cho thấy vốn EB-5 có thể sẽ tái đầu tư thông qua doanh nghiệp thương mại mới (NCE) trong lãnh thổ của trung tâm vùng, miễn là nó được tái đầu tư “trong thương mại”, và phù hợp với mục đích hoạt động kinh doanh hợp pháp của NCE. Việc tái đầu tư không nhất thiết phải nằm trong TEA kể cả khi việc đầu tư ban đầu nằm trong đó. Hơn nữa, USCIS đang coi 1 năm là thời gian hợp lý để tái đầu tư vốn.

Hướng dẫn này đồng thời cung cấp 1 điều rằng tiền có thể được tái đầu tư trong bất kỳ hoạt động kinh doanh nào, miễn là nó trong thương mại, và không phải một hoạt động hoàn toàn về tài chính. USCIS đã tuyên bố rằng đầu tư vào chứng khoán hoặc các công cụ tài chính trên thị trường thứ cấp (nghĩa là mua cổ phiếu trên một sàn giao dịch chứng khoán hoặc chỉ đơn giản là duy trì một tài khoản môi giới) không thỏa điều điều kiện. Mặc dù có yếu tố rủi ro, nhưng điều này sẽ không đáp ứng được yêu cầu thương mại. USCIS cũng cho biết sẽ cho phép sửa đổi các thỏa thuận hợp tác hoặc điều hành của NCE để thay đổi phạm vi kinh doanh của NCE để cho phép đầu tư trong bất kỳ hoạt động kinh doanh hợp pháp nào.

Trong giai đoạn hiện nay, do tồn động visa khiến việc hoàn vốn kéo dài hơn, có khi lên đến 7 năm. Khi đó, việc tái đầu tư vốn là cần thiết để đáp ứng yêu cầu của USCIS đề ra rằng vốn đầu tư EB-5 phải tiếp tục duy trì tính rủi ro trong suốt thời gian cư trú có điều kiện hai năm của nhà đầu tư. Việc tái đầu tư chỉ có thể (và phải) xảy ra sau khi nhà đầu tư đã đầu tư ban đầu, 100% tiền đã được đầu tư vào dự án tạo việc làm mục tiêu, kế hoạch kinh doanh ban đầu đã được hoàn thành, các công việc đã được tạo và tiền có sẵn để được hoàn trả hoặc đã được trả lại cho NCE. Việc tái đầu tư không đáp ứng các yêu cầu này có thể được coi là thay đổi quan trọng dẫn đến việc từ chối hoặc hủy bỏ đơn I-526 đối với bất kỳ nhà đầu tư nào chưa trở thành thường trú nhân có điều kiện.Vì vậy, các nhà đầu tư cần nghiên cứu kỹ và chọn đối tác uy tín để tránh rủi ro.

Đối với các dự án EB-5 tại EU Immi, chúng tôi luôn lựa chọn phương án tái đầu tư giảm thiểu rủi ro nhất đồng thời phải thỏa điều kiện của USCIS điển hình như trái phiếu đô thị để giúp khách hàng tái sử dụng nguồn vốn một cách hiệu quả.

EU Immi sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ tất cả các thay đổi, cập nhật về luật pháp và chính sách, nhằm đảm bảo thông tin cho các chiến lược tái sử dụng vốn trong tương lai. Công ty sẽ cung cấp các lựa chọn đầu tư tái sử dụng vốn phù hợp và an toàn cho các nhà đầu tư.

error: Content is protected !!