Những thay đổi chính của Chương trình Thị thực EB-5: Số tiền đầu tư cao hơn nhưng có cơ hội xử lý nhanh. - EU Immi

Những thay đổi chính của Chương trình Thị thực EB-5: Số tiền đầu tư cao hơn nhưng có cơ hội xử lý nhanh.

Ngày 15 tháng 3 năm 2022, Tổng thống Biden đã ký một dự luật chi tiêu đa mục đích trị giá 1,5 nghìn tỷ đô la bao gồm Đạo luật về tính liêm chính và cải cách EB-5 năm 2022 (“Đạo luật EB-5 năm 2022”). Đạo luật EB-5 năm 2022 gia hạn chương trình trung tâm vùng thêm năm năm, cho đến ngày 30 tháng 9 năm 2027. Đạo luật này cũng đưa ra nhiều thay đổi lớn đối với chương trình trung tâm vùng .

Mặc dù có nhiều quy tắc mới liên quan đến hoạt động và tuân thủ của Trung tâm vùng , bản tóm tắt này tập trung vào những thay đổi chọn lọc chính có ảnh hưởng đến các nhà đầu tư trong tương lai và bên cạnh đó là làm rõ các quy tắc mới. Sở Di Trú Hoa Kỳ phải công bố các quy định và thủ tục thực hiện. Không chắc rằng Sở Di Trú Hoa Kỳ có làm rõ và thực hiện tất cả các thủ tục trước khi họ chấp nhận đơn I-526 mới vào ngày 15 tháng 5 hay không.

Ngày có hiệu lực: một số quy tắc nhất định ví dụ như số tiền đầu tư và Khu vực việc làm mục tiêu mới có hiệu lực ngay lập tức. Tuy nhiên, việc ủy quyền lại Trung tâm vùng EB-5 vàcác thay đổi khác đối với chương trình sẽ có hiệu lực sau 60 ngày kể từ ngày ban hành, tức là ngày 15 tháng 5 . Điều này có nghĩa là Sở Di Trú Hoa Kỳ sẽ không chấp nhận đơn I-526 cho đến ngày 15 tháng 5.

Điểm nổi bật:

• Tăng số tiền đầu tư thành : 800.000 đô la (Khu vực tạo việc làm mục tiêu); và 1.050.000 đô la (không phải Khu vực tạo việc làm mục tiêu)
• Các nhà đầu tư hiện hữu không phải chịu số tiền đầu tư cao hơn
• Định nghĩa Khu vực tạo việc làm mục tiêu mới và hạn chế hơn
• Thị thực dự trữ và thị thực chuyển tiếp
• Tạo việc làm: 90% việc làm gián tiếp / 10% việc làm trực tiếp cho mỗi dự án
• Nộp đơn Thay đổi tình trạng đồng thời trong lúc I-526 đang chờ xử lý
• Tài liệu chứng minh tài chính cần phải có phí quản trị và các phí liên quan khác
• Thời gian xử lý: Sở Di Trú Hoa Kỳ được yêu cầu thực hiện một nghiên cứu để có thể xử lý đơn I-526 bình quân là trong vòng 120 ngày.

Các nhà đầu tư hiện hữu:

Các nhà đầu tư EB-5 hiện hữu, nghĩa là các nhà đầu tư có đơn I-526 đang chờ xử lý hoặc được chấp thuận nộp theo chương trình trung tâm vùng hoặc dự án EB-5 “trực tiếp”, đặc biệt không phải chịu số tiền đầu tư cao hơn.

Số tiền đầu tư:

Các nhà đầu tư trong tương lai phải đầu tư 800.000 đô la vào một dự án cơ sở hạ tầng hoặc Khu vực tạo việc làm mục tiêu. Nếu không, số tiền đầu tư vào khu vực không phải Khu vực tạo việc làm mục tiêu là 1.050.000 đô la

Các Khu vực tạo việc làm mục tiêu:

Các dự án Khu vực tạo việc làm mục tiêu đủ điều kiện được hưởng mức đầu tư thấp hơn và các thị thực dự trữ

Dự án phải nằm trong vùng điều tra dân số hoặc bất kỳ vùng điều tra dân số “liền kề” nào “tiếp giáp” vào vùng dự án – nơi mà tỷ lệ thất nghiệp trung bình cho các vùng là 150% tỷ lệ thất nghiệp trung bình toàn quốc (phương pháp tiếp cận bánh vòng). Nội dung này sẽ loại bỏ các dự án nằm ở các khu vực đô thị lớn.

Chỉ có chính phủ liên bang, Sở Di Trú Hoa Kỳ hoặc Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ mới có thể chỉ định loại Khu vực tạo việc làm mục tiêu. Các tiểu bang và chính quyền địa phương không thể cấp thư chỉ định Khu vực tạo việc làm mục tiêu nữa. Sở Di Trú Hoa Kỳ sẽ được yêu cầu thực hiện và ban hành các thủ tục để được nhận chỉ định Khu vực tạo việc làm mục tiêu mới. Việc chỉ định có hiệu lực trong hai năm kể từ ngày đầu tư hoặc ngày nộp đơn I-526 và có thể được gia hạn thêm hai năm. Vẫn còn phải xem liệu Sở Di Trú Hoa Kỳ có thiết lập một quy trình riêng ngoài lộ trình mẫu I-924 điển hình để giúp các trung tâm vùng xác định xem một dự án đầu tư ứng cử viên có đủ điều kiện là Khu vực tạo việc làm mục tiêu có tỷ lệ thất nghiệp cao hay không .

Dự án Nông thôn Tại các khu vực bên ngoài khu vực Thống kê Đô thị, hoặc trong ranh giới bên ngoài của bất kỳ thành phố hoặc thị trấn nào có dân số từ 20.000 người trở lên. (Không thay đổi so với luật trước) Ưu tiên xử lý cho các dự án nông thôn.

Ưu tiên xử lý cho khu vực nông thôn tạo việc làm mục tiêu (TEA). Sở Di Trú Hoa Kỳ sẽ cấp một số hình thức xử lý ưu tiên cho các nhà đầu tư trong các dự án khu vực nông thôn tạo việc làm mục tiêu.
Khu vực có tỷ lệ thất nghiệp cao các vùng điều tra dân số do Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ chỉ định

Các dự án cơ sở hạ tầng “dự án đầu tư vốn” được quản lý bởi một “tổ chức chính phủ” đóng vai trò là “tổ chức tạo việc làm” nhận vốn từ các nhà đầu tư EB-5 và ký hợp đồng với một trung tâm vùng .

Thị thực dự trữ và thị thực chuyển tiếp

20% toàn bộ số lượng thẻ xanh EB-5 được dành cho các dự án ở khu vực nông thôn, 10% cho các khu vực có tỷ lệ thất nghiệp cao và 2% cho “các dự án cơ sở hạ tầng”
Thị thực dự trữ tạo ra loại thị thực riêng biệt trong danh mục EB-5, tạo ra một “hàng chờ” mới. Điều này có nghĩa là các nhà đầu tư mới có thể tránh được tình trạng vượt hạn mức bằng cách đầu tư vào một dự án thuộc một trong 3 hạng mục mới.

Số lượng thị thực chưa sử dụng của mỗi loại sẽ được chuyển sang sử dụng trong năm tiếp theo, nhưng chỉ trong một năm. Ví dụ: thị thực EB-5 chưa sử dụng từ hạn mức hàng năm là 700 vào năm 2021, sẽ chỉ có thể sử dụng cho năm 2022 và không thể sử dụng vào năm 2023.

Tạo việc làm

Vẫn còn yêu cầu 10 công việc cho mỗi nhà đầu tư. 90% yêu cầu tạo việc làm có thể đến từ việc làm gián tiếp, có nghĩa là mỗi dự án trung tâm vùng hiện nay phải cung cấp bằng chứng về việc tạo ra 10% việc làm trực tiếp. Các công việc trực tiếp từ xây dựng có thể chấp nhận được. Tuy nhiên, các công việc xây dựng gián tiếp hiện bị hạn chế ở mức 75% tổng số việc làm theo yêu cầu. Công việc người đi thuê có thể được tính vào số lượng công việc, miễn là trung tâm vùng có thể chứng minh rằng công việc của người đi thuê trước đây chưa tồn tại và không chỉ đơn thuần là chuyển đổi địa điểm.

Nộp đơn Thay đổi tình trạng đồng thời

Trong lúc đơn I-526 đang chờ xử lý: Nếu đã có sẵn thị thực, Đạo luật EB-5 năm 2022 cho phép nộp đơn Thay đổi tình trạng đồng thời. Người nộp đơn phải ở Hoa Kỳ trong tình trạng không định cư hợp lệ khi nộp đơn Thay đổi tình trạng. Do đó, các nhà đầu tư hiện tại có đơn I-526 đang chờ xử lý (cho dù trực tiếp hoặc theo trung tâm vùng ) và hiện đang học tập hoặc làm việc tại Hoa Kỳ (ví dụ: ở trạng thái không định cư F hoặc H-1B)

, hoặc hiện diện hợp pháp thì trong hầu hết các trường hợp có thể nộp đơn Thay đổi tình trạng ngay lập tức miễn là có thị thực ngay lập tức.
Việc nộp đơn đồng thời có thể áp dụng cho các loại thị thực khác và là một lợi ích nhập cư tạm thời đáng kể để nhận được giấy phép đi lại và làm việc trong thời gian I-526 ngừng hoạt động và nộp đơn Thay đổi tình trạng. Sự thay đổi này sẽ giúp hàng nghìn nhà đầu tư và những người phụ thuộc đi kèm tận dụng những lợi ích mà trước đây không có.

Tài chính :

phí hành chính và các khoản phí “liên quan” đến khoản đầu tư EB-5 cần phải được nêu trong tài liệu chứng minh tài chính. Phí nộp hồ sơ và phí luật sư có thể được bao gồm, tùy thuộc vào cách mở rộng định nghĩa mà Sở Di Trú Hoa Kỳ lựa chọn áp dụng. Theo tiêu chuẩn mới này, số tiền đầu tư thực tế cần được phân t ích nguồn tiền hợp pháp là gần 900.000 đô la.

Xử lý nhanh chóng

Đạo luật EB-5 năm 2022 yêu cầu Sở Di Trú Hoa Kỳ phải hoàn thành một nghiên cứu về phí trước tháng 3 năm 2023. Nghiên cứu này sẽ thiết lập mức phí nộp hồ sơ đủ để Sở Di Trú Hoa Kỳ xử lý đơn I-526 và I – 829 lần đầu trong khoảng thời gian bình quân là 120 ngày nếu đầu tư vào Khu vực tạo việc làm mục tiêu và 240 ngày đối với khu vực không phải Khu vực tạo việc làm mục tiêu. Tuy nhiên, không chắc sẽ mất bao lâu để Sở Di Trú Hoa Kỳ thiết lập các thủ tục mới và bắt đầu xử lý được đơn I-526 trong vòng 120 ngày

By: Bart Suchomski,Director
#nhungthaydoichinhcuachuongtrinhthithuceb5

error: Content is protected !!