Chính sách thuế ở Hy Lạp - EU Immi

Chính sách thuế ở Hy Lạp

Ở Hy Lạp, tất cả các loại thuế đánh vào thu nhập kiếm được đều có tính lũy tiến. Điều này có nghĩa là khi bạn kiếm được thu nhập cao hơn, thuế suất thuế thu nhập sẽ tăng lên.

Bạn phải trả thuế ở Hy Lạp với tư cách là một nhân viên hoặc một cá nhân tự kinh doanh trên thu nhập cá nhân của bạn. Nếu bạn mang tư cách “thường trú nhân”, thì thuế sẽ phụ thuộc vào nguồn gốc của chúng.
Nếu bạn là người không cư trú ở Hy Lạp, bạn chỉ phải trả thuế trên thu nhập cá nhân của bạn ở Hy Lạp. Và nếu bạn đã kết hôn, bạn sẽ bị đánh thuế riêng, mặc dù có thể có một số điều chỉnh có thể xảy ra.

Nếu bạn là cư dân của một quốc gia thành viên EU và nếu 90% thu nhập cá nhân của bạn có nguồn gốc từ Hy Lạp, thì bạn có thể hưởng lợi từ các khoản khấu trừ và tín dụng khác nhau.

Bạn phải trả thuế ở Hy Lạp nếu bạn:

 • Có hộ khẩu thường trú ở Hy Lạp , hoặc
 • Đã dành hơn 183 ngày ở Hy Lạp trong bất kỳ năm dương lịch nào, hoặc
 • Đang làm việc hoặc thực hiện một hoạt động chuyên nghiệp ở Hy Lạp, hoặc
 • Có một doanh nghiệp hoặc đầu tư ở Hy Lạp, hoặc
 • Nhận thu nhập hàng năm hơn € 3000 (từ tiền lương, tự kinh doanh, lương hưu, cấp dưỡng hoặc các hoạt động nông nghiệp.)

Ngoài các điều kiện trên, bạn phải nộp thuế tại Hy Lạp trong các điều kiện sau:

 • Nếu bạn sở hữu một chiếc ô tô, một chiếc mô tô, một chiếc thuyền hoặc một chiếc máy bay ở Hy Lạp,
 • Nếu bạn sở hữu một bất động sản ở Hy Lạp,
 • Nếu bạn là đối tác của một công ty TNHH ở Hy Lạp,
 • Nếu bạn đang mua hoặc xây dựng một tòa nhà ở Hy Lạp,
 • Nếu bạn kiếm được thu nhập bằng cách thuê bất động sản / đất đai ở Hy Lạp,
 • Nếu bạn sở hữu một bể bơi lớn hơn 25 m2 ở Hy Lạp.

Nếu bạn là công dân nước ngoài hoặc người không cư trú, bạn chỉ phải trả thuế cho thu nhập của mình tại Hy Lạp, nhờ hầu hết các Hiệp ước đánh thuế hai lần.

Các loại thuế ở Hy Lạp

 • Thuế thu nhập,
 • Thuế an sinh xã hội,
 • Thuế vốn (thuế đánh vào tài sản thừa kế, lãi xổ số và chuyển nhượng bất động sản)
 • VAT (Thuế giá trị gia tăng) trên giá dịch vụ và sản phẩm trong nước.

Thuế thu nhập ở Hy Lạp

Người sử dụng lao động ở Hy Lạp phải khấu trừ số tiền thuế và bảo hiểm quốc gia phải trả cho nhân viên của họ hàng tháng.
Đối với an sinh xã hội, mức đóng góp của người sử dụng lao động là 25,06% tiền lương. Mức đóng góp của người lao động cho an sinh xã hội là 16%.

Mặt khác, nếu bạn tự kinh doanh ở Hy Lạp, bạn phải thanh toán trước thuế thu nhập cá nhân của mình, khoản này sẽ được bù trừ trên báo cáo hàng năm. Và, với tư cách tự kinh doanh, bạn sẽ tự mình trả tiền an sinh xã hội từ thu nhập cá nhân của bạn. Bảo hiểm bao gồm thất nghiệp, lương hưu và bảo hiểm chăm sóc sức khỏe.

Các loại thu nhập chịu thuế ở Hy Lạp bao gồm:

 • Thu nhập việc làm
 • Thu nhập nghề nghiệp
 • Thu nhập đầu tư

Các nguồn thu nhập ở Hy Lạp như sau:

 • Bất động sản
 • Công cụ tài chính / giá trị di động
 • Hoạt động kinh doanh
 • Các hoạt động nông nghiệp
 • Các dịch vụ được trả lương
 • Dịch vụ của các chuyên gia tự do và bất kỳ nguồn nào khác

Thuế suất ở Hy Lạp

Bạn có thể tìm thấy thuế suất ở Hy Lạp tính đến năm 2020 trong bảng dưới đây:

Thuế thu nhập đối với thu nhập từ việc làm và lương hưu (2020)
Thu nhập chịu thuế (Euro) Thuế suất
Lên đến € 10.000 9%
€ 10.000 – € 20.000 22% trên mức 20.000 €
€ 20.000 – € 30.000 28% trên mức 30.000 €
€ 30.000 – € 40.000 36% trên mức 30.000 €
Hơn 40.000 € 44% trên tất cả thu nhập trên 40.000 €
Thuế thu nhập doanh nghiệp và thu nhập nghề nghiệp (2020)
Thu nhập chịu thuế (Euro) Thuế suất
Lên đến € 10.000 9%
€ 10.000 – € 20.000 22% trên mức 20.000 €
€ 20.000 – € 30.000 28% trên mức 30.000 €
€ 30.000 – € 40.000 36% trên mức 30.000 €
Hơn 40.000 € 44% trên tất cả thu nhập trên 40.000 €
Thuế thu nhập từ bất động sản (2017-2020)
Thu nhập chịu thuế (Euro) Thuế suất
Lên đến € 12.000 15%
€ 12.000 – € 35.000 35% trên mức 12.000 €
Trên 35.000 € 45% trên mức € 35,000
Thu nhập từ vốn (Cổ tức, Tiền lãi, Tiền bản quyền, Bất động sản)
Thu nhập chịu thuế (Euro) Thuế suất
Cổ tức 10%
Lãi 15%
Tiền bản quyền 20%

Thu nhập cho thuê

Thu nhập cho thuê ở Hy Lạp bị đánh thuế theo tỷ lệ lũy tiến. Dao động từ 11% đến 33%.

Thuế thu nhập từ bất động sản 2017-2020
Thu nhập chịu thuế (Euro) Thuế suất
Lên đến € 12.000 15%
€ 12.000 – € 35.000 35% trên mức 12.000 €
Trên 35.000 € 45% trên tất cả thu nhập trên € 35,000

Thuế thu nhập vốn

Đối với cá nhân, nếu thu được từ bất động sản bán, thuế suất sẽ ở mức cố định là 15%. Đối với các công ty, một khoản thu nhập từ vốn bổ sung vào thu nhập thường xuyên và bị đánh thuế ở mức tương đương với thu nhập thông thường.

Các ngày quan trọng để báo cáo và thanh toán

Năm tài chính ở Hy Lạp là từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 31 tháng 12 cùng năm dương lịch. Tuy nhiên, thuế sẽ được áp dụng cho năm tài chính tiếp theo.

Vì vậy, năm tính thuế là năm sau năm thu nhập. Bạn phải khai thuế cho đến ngày 2 tháng 3 sau khi kết thúc năm tính thuế. Nếu bạn là một cá nhân chỉ nhận thu nhập từ tiền lương, thì bạn không phải khai thuế hàng năm. Thay vào đó, chủ lao động khấu trừ thuế của bạn. Sau đó, người sử dụng lao động gửi cho cơ quan thuế hàng tháng.

Các công ty cũng phải thanh toán trước ba tháng một lần. Ngược lại, nếu bạn là doanh nghiệp tự do, bạn phải khai thuế 5 lần một năm, vào cuối mỗi quý và cuối năm.

error: Content is protected !!