Bản tin visa Mỹ tháng 04/2020 - EU Immi

Bản tin visa Mỹ tháng 04/2020

Theo bản tin visa tháng 04/2020, Trung tâm Thị thực Quốc gia Mỹ (NVC) hiện đang cấp visa cho nhà đầu tư EB-5 trực tiếp và gián tiếp của Việt Nam có “ngày ưu tiên” trước ngày 08/02/2017 – tăng lên 2 tuần so với bản tin visa tháng 03/2020. 

EB-1: Lao động ưu tiên, chiếm 28.6% mức toàn cầu, cộng thêm số visa không sử dụng diện EB-4, EB-5.   EB-2: Lao động có bằng cấp cao và khả năng vượt trội: chiếm 28.6% mức toàn cầu, cộng thêm số visa không sử dụng diện EB-1.    EB-3: Lao động tay nghề và các lao động khác, chiếm 28.6% mức toàn cầu, cộng thêm số visa không sử dụng diện EB1, EB2, không vượt quá 10.000 visa cho nhóm “lao động khác”.    EB-4: Di dân đặc biệt: chiếm 7.1% mức toàn cầu.   EB-5: Khối tạo việc làm: chiếm 7.1% mức toàn cầu, không dưới 3000 visa dành cho các nhà đầu tư vào khu vực nông thôn và có tỷ lệ thất nghiệp cao, và 3000 visa dành cho các nhà đầu tư vào trung tâm vùng theo luật Sec. 610 of Pub. L. 102-395.   Trên bảng dưới đây, ngày cho từng chương trình cho biết lượng tồn đọng cần thụ lý. “C”: đang thụ lý hồ sơ hiện tại. Điều này có nghĩa là số lượng visa có sẵn cho tất cả ứng viên đủ chuẩn.  “U”: không có sẵn. Điều này có nghĩa là không có sẵn lượng visa được cấp.    Lưu ý: Lượng visa có sẵn chỉ dành cho những hồ sơ mà có “ngày ưu tiên” sớm hơn ngày hạn mức theo danh sách dưới đây:  

Diện
việc làm
Các khu
vực khác
Trung Quốc El Salvador
Guatemala
Honduras
Ấn Độ Mexico Philippines Việt Nam
EB-1 01/06/19 08/06/17 01/06/19 01/05/15 01/06/19 01/06/19 01/06/19
EB-2 C 01/09/15 C C 25/05/09 C C
EB-3 01/01/17 15/04/16 01/01/17 22/01/09 01/01/17 01/01/17 01/01/17
Lao động không có tay nghề 01/01/17 01/07/08 01/01/17 22/01/09 01/01/17 01/01/17 01/01/17
EB-4 C C 15/07/16 C 22/01/18 C C
Lao động tôn giáo đặc biệt C C 15/07/16 C 22/01/18 C C
EB-5 đầu tư
trực tiếp(C5 & T5)
C 15/05/15 C 01/01/19 C C 08/02/17
EB-5 đầu tư qua
trung tâm vùng(I5 & R5)
C 15/05/15 C 01/01/18 C C 08/02/17

[maxbutton id=”1″ ]

Lưu ý: Chương trình EB-5 gia tăng mức tiền yêu cầu đầu tư tối thiểu lên 900,000 USD đã chính thức áp dụng từ ngày 21/11/2019.

(Cre: travel.state.gov)

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!